សេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ

លោកអ្នកអាច ផ្ទេរប្រាក់ ឆ្លងធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកសេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗនៃប្រព័ន្ធ​ Retail Pay បានគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង។ ហើយ អតិថិជនដែលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធ Retail Pay ក៏អាចផ្ទេរប្រាក់ចូលមកគណនីលោកអ្នក ឬ គណនីដៃគូជំនួញដែលមាននៅ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ បានផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ Retail Pay ជាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ

ប្រភេទនៃការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុង
1 ថ្ងៃ
ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុង
1 ប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីខេប៊ីប្រាសាក់ទៅគណនីធនាគារផ្សេងកម្មវិធី KB PRASAC Mobile400 លានរៀល ឬ 100,000 ដុល្លារ80 លានរៀល ឬ 20,000 ដុល្លារ
ការិយាល័យខេប៊ីប្រាសាក់មិនកំណត់200 លានរៀល ឬ 50,000 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីខេប៊ីប្រាសាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទកម្មវិធី KB PRASAC Mobile10 លានរៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ< 4 លានរៀល ឬ < 1,000 ដុល្លារ
ការិយាល័យខេប៊ីប្រាសាក់មិនកំណត់4 លានរៀល ឬ 1,000 ដុល្លារ

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈបរិយាយ
មធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់#list#
– កម្មវិធី KB PRASAC Mobile
– សាខាខេប៊ីប្រាសាក់
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការមិនកំណត់
ចំនួនទឹកប្រាក់កម្រៃសេវា
≤ 4 លានរៀល ឬ ≤ 1,000 ដុល្លារ3,000 រៀល ឬ 0.76 ដុល្លារ
> 4 លានរៀល – ≤ 20 លានរៀល ឬ
> 1,000 ដុល្លារ – ≤ 5,000 ដុល្លារ
6,000 រៀល ឬ 1.51 ដុល្លារ
កម្រៃសេវា> 20 លានរៀល – ≤ 40 លានរៀល ឬ
> 5,000 ដុល្លារ – ≤ 10,000 ដុល្លារ
6,000 រៀល ឬ 1.51 ដុល្លារ
> 40 លានរៀល – ≤ 100 លានរៀល ឬ
> 10,000 ដុល្លារ – ≤ 25,000 ដុល្លារ
12,000 រៀល ឬ 3.06 ដុល្លារ
> 100 លានរៀល – ≤ 200 លានរៀល ឬ
> 25,000 ដុល្លារ – ≤ 50,000 ដុល្លារ
15,000 រៀល ឬ 3.81 ដុល្លារ
ការទូទាត់កម្រៃសេវាអ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា#colspan#
ដកប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (ករណីផ្ទេរប្រាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទ)#list#
– ដកប្រាក់នៅគ្រប់សាខាខេប៊ីប្រាសាក់ ឬ គ្រឹះស្ថានជាសមាជិក
– មិនគិតកម្រៃសេវា
#colspan#
គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសមាជិកសេវាផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗនៃប្រព័ន្ធ Retail Payធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក, ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ, ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ, ធនាគារស៊ិនហាន (ខេមបូឌា ម.ក), ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ធនាគារវឌ្ឍនៈ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក, ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី, ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា, ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក, ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក, និង ធនាគារ អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ប៊ែង អហ្វ ខូរៀ សាខាភ្នំពេញ ។#colspan#

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

សេវាទូទាត់រហ័ស
សេវាទូទាត់រហ័ស
kk2.bet:
សេវាទូទាត់បាគង
សេវាទូទាត់បាគង
kk2.bet: